Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

(Opiekunów prawnych i Dzieci)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz                     o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych wPublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Lipowej 6, 46-023 Osowiec jest: Dyrektor Szkoły.
  2. Mówiąc dalej o danych Państwa danych osobowych mówimy jednocześnie o danych osobowych Państwa Dziecka/Dzieci, które przetwarzamy w naszej Placówce.
  3. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Sławomir Kozieł za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a.    wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących,

b.    realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c.     w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b.    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c.     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (zwane również prawem do bycia zapomnianym),

w przypadku gdy:

•      dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

•      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

•      osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

•      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

•      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

•      osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

•      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

•      Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

•      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e.     prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

•      przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

•      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f.     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

•      zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

•      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba której dane dotyczą jest dzieckiem.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Maj 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
load more hold SHIFT key to load all load all

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu
46-023 Osowiec
tel. 77 42 12 413
Telefon do Pani Dyrektor: 887 786 004
NIP: 9910212382
e-mail: szkola.osowiec@interia.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

 

site designed by grzegorz labisz