REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.     Publiczna Szkoła Podstawowa w Turawie zapewnia odpłatne wyżywienie.

2.      Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Osowcu z wydawanych posiłków.

3.      Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości  w sposób przyjęty przez szkołę.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWNIENIA

§2

1.      Posiłki wydawane są:

a)      uczniom, dla których rodzice zakupili posiłki,

b)      uczniom, którym zostało przyznane bezpłatne dożywianie w trybie decyzji administracyjnej GOPS lub decyzji dyrektora szkoły,

2.    Na posiłki dla uczniów szkoły składa się obiad jednodaniowy, dla przedszkola: śniadania, obiad dwudaniowy i podwieczorek.

     3.    Posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym na zasadach obowiązujących przepisów Ministerstwa Zdrowia.

4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie tygodniowym. Ich treść ustala intendent i kucharka, a zatwierdza dyrektor placówki, w której posiłki są przygotowywane.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.

5.   Posiłki  wydawane są w godzinach ustalonych przez dyrektora.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSIŁKI DLA DZIECI

                                                                          §3                 

1.      Dzienna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do sporządzenia posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywieniowymi (koszt wsadu do kotła) i wynosi dla szkoły 5,50 zł, a dla przedszkola 9zł (podwieczorek przy krótszym pobycie dziecka w przedszkolu nie jest wliczany do ceny)

2. W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki.

3.      Rodzice  informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

DOWÓZ POSIŁKÓW MIĘDZY PLACÓWKAMI

§4

  1. Za organizację dowozu obiadu odpowiada dyrektor placówki, na rzecz której posiłki są przygotowywane.

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§ 6

  1. Opłaty za żywienie wnosi się z dołu w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca.
  2. Informację o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc intendent przekazuje uczniowi w formie pisemnej.

2.      Opłaty wnoszone przez rodziców dokonywane są na rachunek bankowy Publicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Osowcu: 08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

3.      Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie -jest to wymóg wynikający z przepisów prawa.

4.    Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy, na taki okres rodzic może zgłosić dziecko na obiady.

5. Zwrot będzie naliczany pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8.00 danego dnia na nr telefonu 77 4212 730. W przypadku braku takiej informacji pieniądze nie zostaną zwrócone. Nie ma możliwości pakowania obiadów na wynos oraz serwowania ich osobom z zewnątrz.

6.    W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1.      Regulamin wprowadza się w porozumieniu z Wójtem Gminy Turawa.

2.      W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje Dyrektor placówki.

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku szkolnego 2022/2023.

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu

46-023 Osowiec
tel.: 77 42 12 413
NIP: 9910212382
e-mail: psp.osowiec@oswiata-turawa.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

Dyrektor szkoły: mgr Justyna Prochota

tel.: 77 4212 413