Szanowni Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 2020 r., poz. 493),

od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy obowiązkowe zajęcia lekcyjne, podczas których będzie realizowana podstawa programowa w kształceniu na odległość.

Organizacja pracy będzie wyglądała następująco:

 • Nauka prowadzona na odległość w naszej szkole będzie opierała się głównie na pracy z podręcznikami, zeszytami przedmiotowymi, zeszytami ćwiczeń, kartami pracy, ale może być też realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna ), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. O materiale lekcyjnym będzie decydował nauczyciel.
 • Uczniowie będą pracowali według dotychczasowego planu lekcji  z uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych (dostępny na stronie internetowej Szkoły). Nauka rozpoczyna się o godz. 8.00 , a kończy się o 15.30.
 • Na stronie internetowej szkoły została dodana zakładka – nauka online, w której znajdują się informacje i materiały do pracy zdalnej.
 • Tematy lekcji i materiały na dany dzień będą przysyłane do każdego ucznia (na adres mailowy podany przez ucznia lub rodzica) przed 8.00 lub dzień wcześniej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia za pomocą maila służbowego (znajdują się w zakładce – nauka online).
 • Zadaniem ucznia będzie wykonanie poleceń wskazanych przez nauczyciela i odesłanie na maila nauczyciela wykonanej pracy do końca dnia, czyli do godziny 15.30 codziennie lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. Będzie to podstawa do zaznaczenia w dzienniku lekcyjnym obecności na zajęciach oraz monitorowania pracy na zajęciach.
 • Sprawdzanie wiedzy i umiejętności będzie polegało na ocenianiu odesłanych zadań uczniów wybranych przez nauczyciela. (Nauczyciel nie musi z góry informować, które zadanie oceni)
 • Informacja o uzyskanych ocenach będzie odsyłana przez nauczyciela służbowym mailem na adres mailowy podany przez uczniów i rodziców.
 • Poprawa oceny będzie możliwa w trybie, czasie i formie po uzgodnieniu z nauczycielem.
 • Roczna ocena zachowania będzie ustalona za okres do 12 marca 2020 r.zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły. Na ostateczną ocenę roczną zachowania będzie miała również wpływ rzetelność, systematyczność, staranność wykonanych i odesłanych zadań oraz obecność na zajęciach online do końca okresu zdalnego kształcenia.
 • W czasie kształcenia na odległość będzie udzielana pomoc i wsparcie uczniom oraz rodzicom przez pedagoga, psychologa, logopedę oraz nauczyciela świetlicy. (szczegóły na stronie internetowej w zakładce – nauka online)
 • W razie wątpliwości dotyczących w/w ustaleń, proszę kontaktować się z wychowawcami za pomocą służbowego maila.

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół

Dyrekcja Szkoły

 godlo

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Osowcu
46-023 Osowiec
tel. 77 42 12 413
NIP: 9910212382
e-mail: szkola.osowiec@interia.pl
nr konta: 
08 8897 0004 2001 0019 8619 0001

 

site designed by grzegorz labisz